StartpaginaParochieFin. verantwoording

Financieel overzicht van ons parochie van de H. Stephanus Wijnandsrade over de jaren 2018 & 2019

Toelichting

In onderstaand overzicht treft u de exploitatiecijfers over 2018 en 2019 aan. Het is niet eenvoudig om de kosten en de baten een beetje in balans te houden. Dankzij de inzet van zovele vrijwilligers binnen de parochie en de onmisbare kerkbijdrage door zo velen van u, lukt het ons om onze parochie ook voor de toekomst te laten voortbestaan. Mede dankzij de Stichting tot behoud van onze monumentale kerk, waarop wij in de afgelopen jaren al diverse malen een beroep hebben mogen doen, lukt het ieder jaar weer om deze cijfers aan u te presenteren. De oproep om “Vriend van klokken en haan“ te worden, heeft in totaal meer dan € 17.700 euro opgebracht. De vele gulle gevers staan op de website van de parochie vermeld. Hiervoor vanzelfsprekend onze hartelijke dank. Ondanks de vele inspanningen lukt het de afgelopen jaren niet om een positief resultaat te realiseren. Wij hebben in 2019 de urnengraven bij de kerk gerealiseerd. Dit was ook een grote kostenpost. Hopelijk kunnen wij in de toekomst hierdoor onze inkomsten weer opkrikken.
De afgelopen maand is ook de reparatie van de dakconstructie van de kerk als gevolg van de bonte knaagkever afgerond. Dat brengt voor 2020 wederom een fikse kostenpost met zich mee.
Wij doen dan ook een dringend beroep op alle parochianen om waar mogelijk ons te blijven steunen met uw kerkbijdrage. Hiervoor heel veel dank aan alle deelnemers. Eventueel een extra gift zou heel welkom zijn, want de afgelopen maanden hebben wij veel inkomsten van collectes en stipendia moeten missen naar aanleiding van de corona-crisis. Er bestaat ook nog altijd de mogelijkheid om via de belastingdienst giften aan de parochie aantrekkelijker te maken. Voor inlichtingen kunt u hiervoor terecht bij de penningmeester van het kerkbestuur of via de website van de belastingdienst.
Wijnandsrade, juli 2020, het Kerkbestuur

Financieel overzicht over het jaar 2017

Toelichting

Het is niet eenvoudig om kosten en baten in balans te houden. Dankzij veel vrijwilligers, de onmisbare kerkbijdrage van velen van u en van de Stichting tot behoud van onze monumentale kerk, kan onze parochie voortbestaan.
De oproep om “Vriend van klokken en haan“ te worden heeft tot nu toe bijna € 13.000 euro opgebracht, zie het parochieblad. Met bijdragen van het bisdom en de Stichting tot behoud van de kerk, kon begin 2018 de noodzakelijke restauratie gebeuren. Wij hebben nu ook luidmotoren, de kosters hoeven niet meer telkens in de toren te klimmen om de klokken te luiden.
Er bestaat ook nog altijd de mogelijkheid om via de belastingdienst giften aan de parochie aantrekkelijker te maken. Voor inlichtingen kunt u hiervoor terecht bij de penningmeester van het kerkbestuur of de website van de belastingdienst. Wijnandsrade, mei 2018, het kerkbestuur.

Exploitatieoverzicht LASTEN   Boekjaar 2016  Boekjaar 2017 
KOSTEN ONROEREND GOED  € 15.275  € 15.954 
PERSOONSKOSTEN  € 14.760  € 17.440 
KOSTEN EREDIENST  € 9.955  € 9.500 
KOSTEN PASTORAAL  € 1.238  € 1.350 
VERPLICHTE EN VRIJWILLiGE   € 7.889  € 7691 
BEGRAAFPLAATS KOSTEN  € 421  € 640 
BEHEERSKOSTEN  € 3.861  € 4.957 
TOTAAL LASTEN  € 53.402  € 54.389 

Exploitatieoverzicht BATEN   Boekjaar 2016  Boekjaar 2017 
BIJDRAGE PAROCHIANEN  € 42.304,81  € 42.323 
oPBRENGST UIT BEZIT/BELEG.  € 5.513  € 5.065 
FUNCTIONELE INKOMSTEN  € 1.545  € 1.545 
INCIDENTELE BATEN  € -   € -  
BATEN BEGRAAFPLAATS  € 450  € 2.690 
TOTAAL BATEN  € 49.812  € 51.623