Sint Corona, bid voor ons! Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Misintenties
Pastoor
Secretaris

bel 045 - 524 1362 of mail Anny Vaessen.
bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35, of mail pastoor Geilen.
bel 06 - 52 64 25 43 of mail secretaris Stals.

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

Mededelingen

NB! Op zondag 21 november is er géén H. Mis. In plaats daarvan is de H. Mis een dag eerder, dus op zaterdag 20 november om 18.30 uur!

Kerkbesturen bundelen hun krachten Er komt één bestuur voor drie parochies. Lees hier meer.

Actief worden in uw gemeenschap als vrijwilliger of lid van het kerkbestuur? Mail Silvia, onze secretaris, of bel 06-52642543 of spreek een kerkbestuurslid aan.

Van onze pastoor: Stilte

Nieuwsbrief van het Bisdom Roermond: klik hier.
Clavis
, digitaal magazine van ons bisdom: klik hier.

MEER MEDEDELINGEN klik hier

AGENDA

Vrij 22 okt

19.00 uur Avondwake Hub Souren

Zat 23 okt

14.00 uur Uitvaart Hub Souren

Zon 24 okt

11.00 uur H. Mis, Missiezondag: Kerkdeurcollecte
Missio Wereldmissiemaand 2021
“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben” (Handelingen 4,20). Hiermee voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. "Datgene wat we meedragen in ons hart, moeten we naar anderen brengen," zegt paus Franciscus. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters in Guinee steunen!

Din 26 okt

09.00 uur Heilige Mis

Zat 30 okt

Allerheiligen en Allerzielen <>br>
18.30 uur Heilige Mis, Hoogfeest van Allerheiligen
Met Allerheiligen vieren we hen die reeds bij God in de hemel mogen zijn en voor ons een voorspreker zijn bij God. We denken aan bekende en onbekende heiligen die voor ons een voorbeeld kunnen zijn. Met Allerzielen herdenken we alle overledenen die wij gekend hebben en die ons dierbaar waren. We brengen de namen in herinnering van degenen waarvoor het afgelopen jaar een avondwake, uitvaart of crematieviering vanuit onze parochie heeft plaatsgevonden en bidden dat zij voor eeuwig bij God mogen zijn: Nelly Kierkels-Gielen, Hub Houbiers, Mia Curfs, Claartje Kickken-Quadackers, Wiel Boermans, Tilla Franssen-Wijnands, Josef Wachelder, Marietje Roebroek-Stappers, Lies Curfs-Steins

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 oktober: WINTERTIJD!

Zon 31 okt

15:00 uur Allerzielenviering Stephanuskerk
15:00 uur Allerzielenviering Bavokerk Nuth
15:00 uur Allerheiligen-Allerzielenviering, H.Mis Servatiuskerk Vaesrade
15:00 uur Allerzielenviering Clemenskerk Hulsberg

Na meer dan een jaar muzikale stilte heeft ons koor de eerste repetitie weer gehad. Hopelijk kunnen we deze periode afsluiten en de H. Missen weer gaan opluisteren. Vandaag is onze eerste uitvoering! Tijdens deze viering herdenken wij ook de koorleden en/of partners van onze koorleden die zijn overleden. We hopen U weer te mogen begroeten in de aankomende missen die wij, net als in het verleden, weer graag voor U opluisteren.
Dirigent, leden en bestuur van Zangkoor St.Caecilia Wijnandsrade.

Din 2 nov

09.30 uur Aanbiddinh
09.00 uur Heilige Mis

Zon 7 nov

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Din 9 nov

09.00 uur Heilige Mis

Woen 10 nov

19.30 uur Informatieavond samenwerking andere parochies
Vanaf januari 2022 maakt onze parochie deel uit van een cluster met de parochies van Vaesrade en Nuth. De kerkbesturen gaan samenwerken op het gebied van financiën, vastgoed en andere algemene zaken. Alle andere zaken, zoals de medewerking van het koor in de mis, de organisatie van de processie, het plannen van de kerstviering, blijven gewoon zoals vanouds georganiseerd worden door de parochie zelf. Het huidige kerkbestuur vindt het dan ook erg belangrijk dat we hier in Wijnandsrade een parochieraad gaan samenstellen.
We vertellen u graag meer over de clustervorming en het starten van de parochieraad. Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd voor deze informatieavond in het gemeenschapshuis op woensdag 10 november om 19.30 uur. We hopen u te mogen begroeten.

Zat 13 nov

18.30 uur Heilige Mis

Din 16 nov

09.00 uur Heilige Mis

14.00 uur tot 16.00 uur.
“Os Gemeinschaps(t)hoes” Wienesrao
INLOOPMIDDAG
Kop koffie of een praatje, spelletje of een kaartje?
Bijdrage: € 3,50 incl een consumptie. (Strippenkaarten €12,50 vboor 5 middagen.)
Voor belangstellenden is er de mogelijkheid om een herfststukje te maken. Kosten €1,00; hebt uw thuis nog een bakje en knipschaartje dan gelieve dit mee te nemen. Informatie: Corry Steins 045-5241703 of mail: corrysteinshamers@home.n

Zat 20 nov

18.30 uur Heilige Mis

NB! De H. Mis van morgen, zondag 21 november, vervalt. In plaats daarvan is er vandaag een H. Mis.

Din 23 nov

09.00 uur Heilige Mis

Zat 27 nov

18.30 uur Heilige Mis

Din 30 nov

09.00 uur Heilige Mis

Zon 5 dec

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van KempenStart kerstactie SAN
San ondersteunt gezinnen die hulp kunnen gebruiken om mee te kunnen doen in onze samenleving: kinderen kunnen een cadeautje uitzoeken om mee te nemen naar een jarig vriendje of vriendinnetje. Merkt een leerkracht dat er in een gezin tekorten zijn, dan kan de school bij ons hulp krijgen, ook voor de overgang naar de brugklas, kunnen we helpen.

Din 7 dec

08.30 uur Aanbidding
09.00 uur Heilige Mis

Zat 11 dec

18.30 uur Heilige Mis

Din 14 dec

09.00 uur Heilige Mis

Zon 19 dec

11.00 uur Heilige Mis

Din 21 dec

09.00 uur Heilige Mis

Vrij 24 dec

23.00 uur Nachtmis, opgeluisterd door Steven van Kempen2022

15 januari

Start actie Kerkbalans

Woe 2 mrt

Start vastenactie

Zon 8 mei

Roepingenzondag

&

Moederdag

Zon 5 juni

Kerkdeurcollecte Nederlandse Missionarissen

zon 28 augustus

Kerkdeurcollecte MIVA

zon 11 september

Ziekenzondag, kerkdeurcollecte voor de Zonnenbloem

zon 23 oktober

Missiezondag, kerkdeurcollecte.

Overige mededelingen

Drie parochies, één bestuur

Kerkbesturen bundelen hun krachten
Onze Kerk en onze gemeenschap vernieuwen. Maar is het niet beter om het bestaande te koesteren en vast te houden? Nee, soms is het goed om krachten te bundelen, om samen met andere parochies een toekomst te plannen waarin de levendigheid, de vitaliteit, van elke parochie doel zijn. Elkaar ondersteunen en nieuwe wegen durven gaan, met Christus als onze Weg. De vaste waarden moeten blijven, het Evangelie als middelpunt, de Schrift als fundament. Het is goed bij tijd en wijle nieuwe dingen uit te proberen. Niet bang zijn om te veranderen. Ja, het klopt dat veranderen onzekerheid met zich meebrengt. Maar vastroesten is denk ik erger. We zien de samenleving om ons heen veranderen. Als de kerk onderdeel van deze samenleving wil blijven, dan zal ze zich bij tijd en wijle iets moeten aanpassen. Zo is de huidige trend in onze parochies, dat we het alleen niet meer redden, dat we elkaar moeten opzoeken. Dit hebben we de afgelopen jaren steeds weer opnieuw gedaan met wisselend succes. We staan nu aan de vooravond van een best wel grote verandering. De kerkbesturen van een drietal parochies worden per 1 januari 2022 samengevoegd en gaan verder onder één clusterbestuur. Om nu de vitaliteit van elke parochie te behouden en te bevorderen, zullen we in elke parochie een parochieraad in het leven roepen. Zo zullen we bestuurlijk één zijn, met behoud van de parochiële verscheidenheid. Samen naar nieuwe wegen zoeken om de basis van Jezus kerk ook in deze tijd handen en voeten te geven in alle gemeenschappen. En deze basis is nog altijd, omzien naar elkaar. Ik realiseer me heel goed dat dit op termijn misschien holle frases kunnen blijken, maar we mogen ons niet laten afschrikken of bang zijn, dat de geweldige dingen die we samen willen gaan doen stranden bij het voornemen. We hoeven niet bang te zijn als iets niet lukt of anders loopt dan voorzien was. Natuurlijk is dat niet leuk, maar als we niets proberen, dan blijft het zoals het was en dat gaat ten koste van een vitale gemeenschap. Maar let wel, we worden opgeroepen om het goede te behouden. De eigenheden van elke parochiegemeenschap zijn de moeite waard om te koesteren en te etaleren. En dat moet dan ook een basis zijn, van waaruit we verder kunnen bouwen. De parochie samen met de verschillende verenigingen bouwen aan een levendige gemeenschap, ieder met zijn talenten en mogelijkheden. Al vele nieuwe activiteiten zijn in onze parochies met wisselend succes opgestart en vele activiteiten zijn nog steeds actueel en levendig en andere gingen teloor. De meeste zijn vaak spontaan ontstaan en worden ook spontaan en met veel enthousiasme door betrokken vrijwilligers uitgevoerd. Ik heb in al die tijd ervaren dat er vele enthousiaste vrijwilligers actief zijn. Iedere dag weer opnieuw staan mensen klaar om op welke wijze ook een bijdrage te leveren aan de (kerk)gemeenschap. We worden allen bij deze uitgenodigd om te blijven meedenken en meewerken aan deze voortdurende vernieuwing van onze plaatselijke kerk. Laten we van vernieuwing of verandering geen modewoord maken, maar een zinvol werkwoord. Een concrete uitnodiging voor een eerste bijeenkomst kunt u binnenkort verwachten.
Pastoor Jan Geilen

Vermelding overlijden

Wilt u het overlijden van uw dierbare laten vermelden in het parochieblad? Geef kort na het overlijden de voor- en achternaam, leeftijd, adres en datum van overlijden door aan de redactie van het parochieblad. Maar dat hoeft niet als er een avondwake of uitvaart vanuit onze kerk plaatsvindt, dan wordt de overledene automatisch in het parochiebulletin vermeld.
Opgeven via email: mail kerkbulletin of bel Anny Vaessen 045-5241362

Parochiehuis

Het parochiehuis is niet meer. Het is als woning verhuurd. De kosten werden steeds groter, het was niet meer reëel om het parochiehuis alleen te gebruiken voor enkele vergaderingen en bijeenkomsten en het spreekuur. Onder leiding van Wim Stals is het geschikt gemaakt als woonhuis.

Misintentie doorgeven

Dit kan telefonisch of via mail! U kunt uw misintentie opgeven via Anny Vaesen op telefoonnummer 045 - 524 1362 of op het nieuwe parochietelefoonnummer 06 - 25 43 71 30. U kunt ook mailen: mail Anny Vaessen.

Paaskaarsen

Wilt u een paaskaars van afgelopen jaren hebben? We verloten de 2 paaskaarsen die we nog hebben en vragen een bijdrage. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de loting via het mailadres van Silvia Stals: silviastals@gmail.com.

Urnengraven

Afgelopen week heeft een enthousiaste groep vrijwilligers, onder leiding van Wim Stals, de laatste urnengraven geplaatst op het kerkhof bij de kerk. Dankzij al deze vrijwilligers zijn er nu in totaal 15 urnengraven gerealiseerd naast de kerkmuur bij de hoofdingang. Bij elk graf is een bloembak waarin plantjes zijn geplaatst die deels gesponsord zijn door de Ossenploeg in Hulsberg. Aan de muur van de kerk, boven de graven, hangt een kruis dat vervaardigd en geschonken is door de familie Philips uit Nuth. Met de plaatsing van deze laatste vijf urnengraven is er een mooie plek ontstaan waar de parochianen van Wijnandsrade hun dierbaren te rusten kunnen leggen. Het is nog mogelijk om een urnengraf te reserveren. Wilt u hierover meer informatie? Klik hier. Ook kunt u contact opnemen met één van de kerkbestuursleden. Aan alle vrijwilligers en gulle gevers, hartelijk dank voor jullie hulp en bijdrage!

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus