Sint Corona, bid voor ons! Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Misintenties
Pastoor
Secretaris

bel 045 - 524 1362 of mail Anny Vaessen.
bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35, of mail pastoor Geilen.
bel 06 - 52 64 25 43 of mail secretaris Stals.

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).Maria, Koningin van de Vrede

2022: Jaar van de Heilige Familie

Oorlog in Oekraïne: Almachtige God, wij vragen U op voorspraak van de heilige maagd Maria: geef ons rust, zodat wij in vrede leven, één familie vormen en altijd in broederlijke liefde verenigd blijven.

Mededelingen

1. Van onze pastoor: Met Pasen werd alles anders.
2. Nieuwsbrief van het Bisdom.
3. Clavis, digitaal magazine van het Bisdom.
5.Maandag-gespreksgroep
Elke eerste maandagmorgen van de maand. Locatie: Kabuuske, Nuth. We wisselen van gedachten over onderwerpen die ons interesseren. Doet u mee? Welkom! Bel 06 - 83 61 12 87, Bertie Bemelmans.
6. MEER MEDEDELINGEN klik hier.

De Méér-kerk

Drie parochies, één bestuur: Lees hier meer over de samenvoeging van de parochies. Bent ú betrokken bij onze parochie en Wijnandsrade? Mail secretaris Silvia.

AGENDA

MEIMAAND ~ MARIAMAAND

Maria, Koningin van de Vrede

Almachtige God,
Gij hebt door uw eniggeboren Zoon
vrede willen schenken aan alle mensen;
wij vragen U op voorspraak van de heilige maagd Maria:
geef onze tijd de vurig verlangde rust,
zodat wij in vrede leven,
één familie vormen
en altijd in broederlijke liefde verenigd blijven.

Woe 25 mei

3e Kruisdag
19.00 uur Processie Vaesrade

Don 26 meiHEMELVAART

11.00 uur Viering Eerste Heilige Communie

Vrij 27 mei

14.00 uur Uitvaart mevrouw Treesje de Jong-Wolffs uit Nuth

Zat 28 mei

14.00 uur Huwelijk Nikki Ingenhut en Bob Rajh

18.30 uur H. Mis

Maa 30 mei

Maandag-gespreksgroep (NB! Vandaag i.p.v .Pinkstermaandag)

Thema: waar staan we nu met onze Rooms Katholieke kerk? Waar staat onze kerk in de samenleving? Wat is onze verhouding met de kerk?
Vorige keer spraken we over de Oosterse kerk en over macht en kerk, naar aanleiding van de uitspraken en houding van de Patriarch van Rusland.

Doet u deze keer mee? Bel 06 - 83 61 12 87, Bertie Bemelmans.

Din 31 mei

09.00 uur H. Mis

Zon 5 juni

PINKSTEREN

De "bovenzaal", waar het
Laatste Avondmaal was
én de Heilige Geest werd uitgestort.De Heilige Geest komt
Op het Pinksterfeest waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide. En er waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods Geest hun gaf.
In Jeruzalem woonden godsdienstige Joden uit alle volken van de wereld. Toen ze het geluid hoorden, kwamen ze allemaal kijken. En ze waren heel verbaasd. Want iedereen van al die verschillende volken hoorde de twaalf apostelen in zijn eigen taal spreken. Stomverbaasd zeiden zij: "Hoe kan het dat we die Galileërs in onze eigen taal horen spreken? We zijn hier met bewoners van Mesopotamië, Judea, Kapadocië, Pontus, Asia, Frygië, Pamfilië, Egypte en de streken van Lybië bij Cyrene, en Romeinen, Joden en mensen die zich tot het Joodse geloof hebben bekeerd, Kretenzers en Arabieren. En we horen allemaal die mannen daar in onze eigen taal vertellen over de geweldige dingen die God heeft gedaan."
En Petrus zei: "God heeft laten zien dat Jezus van Nazareth de redder is. Zoals David in de Psalmen over Jezus heeft gezegd: 'De Heer zal mij redden. Daarom ben ik blij en prijs ik God.'"

Vandaag: Kerkdeurcollecte Nederlandse Missionarissen

11.00 uur H. Mis, met St. Caeciliakoor o.lv. Steven van Kempen

Din 7 jun

09.30 uur Aanbidding
09.00 uur H. Mis

Vrij 10 juni

19 uur Vormselviering

Zat 11 juni

Geen H. Mis in Wijnandsrade

Zon 12 juni

KERMISZONDAG

09.30 uur H. Mis
12.30 uur Doop van Kiki van Keulen

Din 14 jun

09.00 uur H. Mis

16 - 23
juni

800 jaar bloedwonder in Meerssen

Basiliek Meerssen

Het is 800 jaar geleden dat in Meerssen het beroemde bloedwonder plaatsvond. In het jaar 1222 ontdekte een benedictijner monnik tijdens de mis in de toenmalige kloosterkerk bij de consecratie dat hij vergeten was water en wijn in de kelk te doen. De monnik bad tot God en bij het breken van de hostie stroomde water en bloed uit de hostie, net als uit Christus’ lichaam aan het kruis. Door dit ‘Mirakel van Meerssen’ groeide de kerk uit tot een bedevaartoord voor het Heilig Sacrament. De kelk met het bloed werd getoond aan de vele bedevaartgangers die vanaf dat moment Meerssen bezochten. Er kwamen zelfs zoveel pelgrims dat de kerk moest worden vergroot. Het Heilig Bloed is ruim 350 jaar in Meerssen bewaard, tot het in 1578 gestolen en vernietigd werd. Sindsdien richt de devotie zich op het uitgestelde Allerheiligste.Nog altijd wordt er vanaf Sacramentsdag in Meerssen een Sacramentsoctaaf gehouden als herinnering aan dit bloedwonder. Dit jaar staat het octaaf in Meerssen tussen 16 en 23 juni in het teken van het 800-jarig jubileum. Er zijn elke dag vieringen en uiteraard trekt de sacramentsprocessie door Meerssen.

Zon 19 jun

SACRAMENTSDAG

Din 21 jun

09.00 uur H. Mis

Din 28 jun

09.00 uur H. Mis

Zon 3 jul

11.00 uur H. Mis, met St. Caeciliakoor o.lv. Steven van Kempen

zon 28 augustus

Kerkdeurcollecte MIVA

zon 11 september

Ziekenzondag, kerkdeurcollecte voor de Zonnenbloem

zon 23 oktober

Missiezondag, kerkdeurcollecte.

Overige mededelingen

Drie parochies, één bestuur

Kerkbesturen bundelen hun krachten
Onze Kerk en onze gemeenschap vernieuwen. Maar is het niet beter om het bestaande te koesteren en vast te houden? Nee, soms is het goed om krachten te bundelen, om samen met andere parochies een toekomst te plannen waarin de levendigheid, de vitaliteit, van elke parochie doel zijn. Elkaar ondersteunen en nieuwe wegen durven gaan, met Christus als onze Weg. De vaste waarden moeten blijven, het Evangelie als middelpunt, de Schrift als fundament. Het is goed bij tijd en wijle nieuwe dingen uit te proberen. Niet bang zijn om te veranderen. Ja, het klopt dat veranderen onzekerheid met zich meebrengt. Maar vastroesten is denk ik erger. We zien de samenleving om ons heen veranderen. Als de kerk onderdeel van deze samenleving wil blijven, dan zal ze zich bij tijd en wijle iets moeten aanpassen. Zo is de huidige trend in onze parochies, dat we het alleen niet meer redden, dat we elkaar moeten opzoeken. Dit hebben we de afgelopen jaren steeds weer opnieuw gedaan met wisselend succes. We staan nu aan de vooravond van een best wel grote verandering. De kerkbesturen van een drietal parochies worden per 1 januari 2022 samengevoegd en gaan verder onder één clusterbestuur. Om nu de vitaliteit van elke parochie te behouden en te bevorderen, zullen we in elke parochie een parochieraad in het leven roepen. Zo zullen we bestuurlijk één zijn, met behoud van de parochiële verscheidenheid. Samen naar nieuwe wegen zoeken om de basis van Jezus kerk ook in deze tijd handen en voeten te geven in alle gemeenschappen. En deze basis is nog altijd, omzien naar elkaar. Ik realiseer me heel goed dat dit op termijn misschien holle frases kunnen blijken, maar we mogen ons niet laten afschrikken of bang zijn, dat de geweldige dingen die we samen willen gaan doen stranden bij het voornemen. We hoeven niet bang te zijn als iets niet lukt of anders loopt dan voorzien was. Natuurlijk is dat niet leuk, maar als we niets proberen, dan blijft het zoals het was en dat gaat ten koste van een vitale gemeenschap. Maar let wel, we worden opgeroepen om het goede te behouden. De eigenheden van elke parochiegemeenschap zijn de moeite waard om te koesteren en te etaleren. En dat moet dan ook een basis zijn, van waaruit we verder kunnen bouwen. De parochie samen met de verschillende verenigingen bouwen aan een levendige gemeenschap, ieder met zijn talenten en mogelijkheden. Al vele nieuwe activiteiten zijn in onze parochies met wisselend succes opgestart en vele activiteiten zijn nog steeds actueel en levendig en andere gingen teloor. De meeste zijn vaak spontaan ontstaan en worden ook spontaan en met veel enthousiasme door betrokken vrijwilligers uitgevoerd. Ik heb in al die tijd ervaren dat er vele enthousiaste vrijwilligers actief zijn. Iedere dag weer opnieuw staan mensen klaar om op welke wijze ook een bijdrage te leveren aan de (kerk)gemeenschap. We worden allen bij deze uitgenodigd om te blijven meedenken en meewerken aan deze voortdurende vernieuwing van onze plaatselijke kerk. Laten we van vernieuwing of verandering geen modewoord maken, maar een zinvol werkwoord. Een concrete uitnodiging voor een eerste bijeenkomst kunt u binnenkort verwachten.
Pastoor Jan Geilen

Vermelding overlijden

Wilt u het overlijden van uw dierbare laten vermelden in het parochieblad? Geef kort na het overlijden de voor- en achternaam, leeftijd, adres en datum van overlijden door aan de redactie van het parochieblad. Maar dat hoeft niet als er een avondwake of uitvaart vanuit onze kerk plaatsvindt, dan wordt de overledene automatisch in het parochiebulletin vermeld.
Opgeven via email: mail kerkbulletin of bel Anny Vaessen 045-5241362

Parochiehuis

Het parochiehuis is niet meer. Het is als woning verhuurd. De kosten werden steeds groter, het was niet meer reëel om het parochiehuis alleen te gebruiken voor enkele vergaderingen en bijeenkomsten en het spreekuur. Onder leiding van Wim Stals is het geschikt gemaakt als woonhuis.

Misintentie doorgeven

Dit kan telefonisch of via mail! U kunt uw misintentie opgeven via Anny Vaesen op telefoonnummer 045 - 524 1362 of op het nieuwe parochietelefoonnummer 06 - 25 43 71 30. U kunt ook mailen: mail Anny Vaessen.

Paaskaarsen

Wilt u een paaskaars van afgelopen jaren hebben? We verloten de 2 paaskaarsen die we nog hebben en vragen een bijdrage. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de loting via het mailadres van Silvia Stals: silviastals@gmail.com.

Urnengraven

Afgelopen week heeft een enthousiaste groep vrijwilligers, onder leiding van Wim Stals, de laatste urnengraven geplaatst op het kerkhof bij de kerk. Dankzij al deze vrijwilligers zijn er nu in totaal 15 urnengraven gerealiseerd naast de kerkmuur bij de hoofdingang. Bij elk graf is een bloembak waarin plantjes zijn geplaatst die deels gesponsord zijn door de Ossenploeg in Hulsberg. Aan de muur van de kerk, boven de graven, hangt een kruis dat vervaardigd en geschonken is door de familie Philips uit Nuth. Met de plaatsing van deze laatste vijf urnengraven is er een mooie plek ontstaan waar de parochianen van Wijnandsrade hun dierbaren te rusten kunnen leggen. Het is nog mogelijk om een urnengraf te reserveren. Wilt u hierover meer informatie? Klik hier. Ook kunt u contact opnemen met één van de kerkbestuursleden. Aan alle vrijwilligers en gulle gevers, hartelijk dank voor jullie hulp en bijdrage!

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus